Laadunhallinta

Sairaala-apteekilla on ISO 9001:2015 standardin vaatimukset täyttävä dokumentoitu laatujärjestelmä. Labquality Oy:n myöntämä laatusertifikaatti antaa ulkopuolisen arvioijan riippumattoman ja puolueettoman näkemyksen toiminnan laadun tasosta.

Sertifikaatti kattaa Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaala-apteekin koko toiminnan sisältäen lääkehuollon palvelut sairaaloihin, terveyskeskuksiin, hoitolaitoksiin. Palvelut sisältävät mm. johtamisen, henkilöstöhallinnon, lääkehankinnan, lääketoimituksen, lääke- ja solunsalpaajavalmistuksen, osastofarmasian, kliinisen farmasian palvelut, älylääkekaapit, kliiniset lääketutkimukset, lääkeinformaation, osastokäynnit, asiakaspalvelun, koulutuksen sekä logistiikan tukitoimintoineen.

Laatupolitiikka

Sairaala-apteekin laatupolitiikan ensisijaisena lähtökohtana on vastata asiakkaiden laadukkaista lääkehuollon palveluista noudattaen toimintaamme koskevia säännöksiä. Lääkehuollossa laatu on kokonaisvaltaista ja kaikkea toimintaa koskevaa.

Lääkehuollon palveluilla edistetään tehokasta, turvallista ja taloudellista lääkkeiden käyttöä asiakkaiden toimintayksiköissä farmaseuttista asiantuntemusta hyödyntäen.

Henkilöstö on sairaala-apteekin tärkein voimavara, jonka osaamiseen, kehittämiseen, motivointiin, hyvinvointiin ja sitouttamiseen panostetaan. 

Sairaala-apteekin palvelutoimintaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti ottaen huomioon päivittäisessä toiminnassa, sisäisissä auditoinneissa ja toimittaja-auditoinneissa esiin tulevat kehittämistarpeet, asiakkailta saatu palaute, toiminnan kannalta olennaiset sidosryhmät sekä myös liiketoiminnalliset näkökulmat. Toiminnan parantamisessa hyödynnetään lean-ajattelua, jolloin henkilöstö on itse päivittäisen työnsä asiantuntijoina kehittämässä työnsä sujuvuutta.